Public Authority Services by Sourcewise

IHSS COVID 19 Pandemic Pay - Frequently Asked Questions

Chinese, Spanish, Vietnamese

1. What are the criteria for receiving the county COVID-19 Pandemic Pay?
The county is using the same guidelines as the state, which includes: A current/active Santa Clara County IHSS provider who has provided IHSS services to a recipient for a minimum of two months between March 1, 2020, and March 31, 2021.

2. How much is the pandemic pay?
Santa Clara County is paying $500.00 to IHSS providers who meet the state criteria.  This is in addition to any state payment you may also receive. 

3. Is the pandemic pay taxable?
Independent Providers are responsible for paying any applicable taxes.  Please consult a financial advisor for more information.

4. Will the state Pandemic payment be included in my W2 for 2022?
Yes. Since the state payment is issued in 2022, the payment will be included in your W2 for 2022.

5. Will the county payment be included in my W2 for 2022?
No. The County payment will not be included in your W2 for 2022; however, you should consult a financial advisor for more information.

6. Who do I contact if I feel I should have received pandemic pay?
Please send your question to IHSSpandemicpay@ssa.sccgov.org.

7. I received the County Pandemic Pay but have misplaced/lost the check. What do I need to do?
Please send your question to IHSSpandemicpay@ssa.sccgov.org.


家居護理支援服務(IHSS)新冠疫情特惠報酬常見問題解答

1. 領取新冠疫情特惠報酬的條件准則是什麼?
縣府使用與州府相同的指引,其中包括:
202031日至2021331 期間至少兩個月為接受者提供IHSS服務的當前/活躍的聖克拉拉縣(Santa Clara County)IHSS服務提供者。

2: 疫情特惠報酬是多少?
聖克拉拉縣府向符合標準的
IHSS 提供服務者支付 500.00 美元特惠報酬。這是額外於您可能收到的任何州府款項。

3.這特惠報酬是否應納
獨立提供服務者負責支付任何適用的
款。請諮詢你的財務顧問以獲取更多信息。 

4. 2022年的W2是否會包含州府這份收入?
是的。由於國家付款是在
2022年發放的,因此這筆付款將包含在您2022年的W2中。

5.我的 2022W2 中是否包含縣府級付款?
不會。縣府的付款將
不會包含在您2022年的W2中;但是您可以諮詢你的財務顧問以獲取更多信息。

6. 如果我覺得我應該收到新冠疫情特惠報酬,我應該聯繫誰?
請將您的問題發送至 IHSSpandemicpay@ssa.sccgov.org

7. 我收到了新冠疫情特惠報酬,但支票放錯了/丟失了。我需要做什麼?
請將您的問題發送至
IHSSpandemicpay@ssa.sccgov.org


Preguntas Frecuentes Sobe el Pago de Pandemia de IHSS COVID 19

1. ¿Cuáles son los criterios para recibir el pago por la pandemia de COVID-19 del condado?
El condado está utilizando las mismas pautas que el estado, que incluyen: Un proveedor de IHSS actual/activo del condado de Santa Clara que haya brindado servicios de IHSS a un beneficiario durante un mínimo de dos meses entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021.

2. ¿Cuánto es el pago por la pandemia?
El condado de Santa Clara está pagando $500.00 a los proveedores de IHSS que cumplen con los criterios estatales. Esto se suma a cualquier pago estatal que también pueda recibir.

3 ¿El pago por la pandemia está sujeta a impuestos?
Los proveedores independientes son responsables de pagar los impuestos aplicables. Consulte a un asesor financiero para obtener más información.

4. ¿Se incluirá el pago estatal por pandemia en mi W2 para 2022?
Si. Dado que el pago estatal se emite en 2022, el pago se incluirá en su W2 para 2022.

5. ¿Se incluirá el pago del condado en mi W2 para 2022?
No. El pago del condado no estará en su W2 para 2022; sin embargo, debe consultar a un asesor financiero para obtener más información.

6. ¿Con quién me comunico si creo que debería haber recibido un pago pandémico?
Envíe su pregunta a IHSSpandemicpay@ssa.sccgov.org

7. Recibí el Pago por Pandemia del Condado pero extravié/perdí el cheque. ¿Que necesito hacer?
Envíe su pregunta a IHSSpandemicpay@ssa.sccgov.org


Câu hỏi thường gặp về chi trả của đại dịch IHSS COVID 19

1. Tiêu chí nhận Lương đại dịch COVID-19 của quận là gì?
Quận đang sử dụng các hướng dẫn tương tự như tiểu bang, bao gồm: IHSS của Hạt Santa Clara hiện tại / đang hoạt động, người đã cung cấp dịch vụ IHSS cho người nhận trong tối thiểu hai tháng từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.
 

2. Đại dịch phải trả bao nhiêu?
Hạt Santa Clara đang trả $500.00 cho các nhà cung cấp IHSS đáp ứng các tiêu chí của tiểu bang.  Điều này là ngoài bất kỳ khoản thanh toán nhà nước nào qúy vị cũng có thể nhận được.

3. Đại dịch có phải nộp thuế không?
Các nhà cung cấp độc lập có trách nhiệm trả bất kỳ khoản thuế áp dụng nào.  Vui lòng tham khảo ý kiến cố vấn tài chính để biết thêm thông tin.

4. Khoản thanh toán đại dịch của tiểu bang sẽ được bao gồm trong W2 của tôi cho năm 2022 không?
Có. Kể từ khi khoản thanh toán của nhà nước được phát hành vào năm 2022, khoản thanh toán sẽ được bao gồm trong W2 của qúy vị cho năm 2022.

5. Khoản thanh toán của quận sẽ được bao gồm trong W2 của tôi cho năm 2022?
Không.  Khoản thanh toán của quận sẽ không được bao gồm trong W2 của qúy vị cho năm 2022; Tuy nhiên, qúy vị nên tham khảo ý kiến cố vấn tài chính để biết thêm thông tin.

6. Tôi liên lạc với ai nếu tôi cảm thấy tôi nên nhận được tiền lương đại dịch?
Xin vui lòng gửi câu hỏi của qúy vị cho 
IHSSpandemicpay@ssa.sccgov.org

7.  Tôi đã nhận được Tiền lương đại dịch của Quận nhưng đã thất lạc / mất séc. Tôi phải làm gì đây?
Xin vui lòng gửi câu hỏi của qúy vị cho
 IHSSpandemicpay@ssa.sccgov.org